دانلود مقاله ارزیابی عملکرد تئوری آنتروپی در تخمین تبخیر (مطالعه موردی: شهرستان تالش)

دسته بندي : فنی مهندسی » محیط زیست
مقاله ارزیابی عملکرد تئوري آنتروپی در تخمین تبخیر (مطالعه موردي: شهرستان تالش)
تعداد صفحات :  10 با فرمت PDF
 
 
چکیده
در این تحقیق تخمین تبخیر ایستگاه تالش واقع در استان گیلان با استفاده از مدل ماشینبردار پشتیبان انجام گرفته است. از روش تئوري آنتروپی براي پیشپردازش دادهها و تعیین ورودي مدلها استفاده گردید. دادههاي مورد استفاده در این پژوهش بهمنظور تخمین تبخیر شامل سرعت باد، ساعات آفتابی، باراندگی، میانگین رطوبت، رطوبت حداقل، رطوبت حداکثر، دماي متوسط، دماي حداقل و دماي 1393 بودهاست. با توجه به نتایج تئوري آنتروپی، براي ایستگاه تالش`پارامتر دماي - حداکثر میباشد. طول دوره آماري از سال 1384 میانگین به عنوان موثرترین پارامتر و بارندگی به عنوان کم اثرترین پارامتر تشخیص داده شد. در نهایت براي مدلسازي از ترکیبی که توسط تئوري آنتروپی براي تخمین تبخیر انتخاب شد استفاده گردید. براي تعیین ترکیب بهینه مقدار تئوري آنتروپی در برابر متغیرهاي ورودي رسم شد و نقطه تغییر شیب منحنی به عنوان فیلتري براي تعیین پارامترهاي موثر انتخاب گردید. ترکیب بهینه شامل پارامترهاي میانگین دما، دماي حداکثر، ساعات آفتابی، دماي حداقل و رطوبت حداقل میباشد. براي ارزیابی عملکرد مدل ماشین بردار پشتیبان-تئوري آنتروپی از معیارهاي مجذور میانگین مربعات خطا، ضریب همبستگی و ضریب ناش- ساتکلیف استفاده گردید. این مقادیر براي 0 به دست آمد. بنابر نتایج میتوان اینگونه نتیجه گرفت، میتوان گفت که مدل مذکور / 0 و 65 /87 ،1/ ایستگاه مورد نظر به ترتیب 45 داراي عملکرد قابل قبولی میباشد. 
دسته بندی: فنی مهندسی » محیط زیست

تعداد مشاهده: 548 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:772 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل